د ملا دردونو په اړه د خلكو انګيرنې او حقيقتونه

ژباړن : جاويد اوربل –  د ملا دردونه ممكن د خنجر د څوكې غوندې تيره او سخت وي يا ممكن ډير شديد نه وي . ژر يا وروسته زموږ په لسو كسانو كې اته به يې تجربه كړي او د ملا درد به ولري ځكه د ملا درد ډير عام دى او خلك اكثره په…